menu
Dokumenty prawne

OWK platformy online Voicer

Wchodzi w życie od: 1. Januar 2022

1. Strony i wiążące warunki korzystania z serwisu online

Prosimy o uważne przeczytanie Ogólnych Warunków Korzystania z platformy online Voicer („OWK”, „Warunki” i/lub „Umowa”) przed korzystaniem z naszej strony internetowej (text-to-speech.pl) i/lub dowolnej z naszych aplikacji w niej zawartych (i/lub dowolnych naszych usług online dostępnych przez naszą stronę lub inaczej, każda z wyżej wymienionych usług, „Serwis”), prowadzonych przez firmę Voicer („Voicer”, „my”, „nas” lub „nasz”). Niniejsza Umowa zostaje zawarta między Voicer a Państwem, osobą fizyczną lub prawną, która uzyskuje dostęp i/lub korzysta z naszego Serwisu („Państwo”, „Państwa”).

Dostęp do Serwisu i jego wykorzystanie są zależne od Państwa zgody i przestrzegania tych OWK. Dostęp do Serwisu i informacje w nim zawarte lub dostępne za pośrednictwem Serwisu mogą być uzyskane tylko, jeśli to odpowiednie, przez osoby, które zostały przez Voicer upoważnione do korzystania z Serwisu zgodnie z tymi Warunkami („Autoryzowany Użytkownik”). Klikając przycisk „ZGADZAM SIĘ” podczas zakładania konta, potwierdzają Państwo, że są Autoryzowanym Użytkownikiem, akceptują te OWK i zobowiązują się do ich przestrzegania.

Jeśli Państwo lub osoba prawna, w imieniu której korzystają Państwo z tego Serwisu, nie chcą być związani tymi OWK, nie wolno Państwu korzystać z usług. PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE TYCH OWK PRZED KORZYSTANIEM Z SERWISU.

Te OWK dotyczą wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Serwisu lub chcą z niego korzystać. OWK dotyczą wszystkich wersji Serwisu.

Wyrażając zgodę na te OWK, zgadzają się Państwo również na warunki naszej Polityki Prywatności („Polityka Prywatności”), po prostu uzyskując dostęp do Serwisu lub korzystając z niego. Jeśli nie zgadzają się Państwo z jakąkolwiek częścią OWK lub Polityki Prywatności, nie mają Państwo uprawnienia do dostępu do Serwisu.

2. Komunikacja

Tworząc konto online w naszym Serwisie, zgadzają się Państwo na subskrypcję newsletterów, materiałów marketingowych lub reklamowych oraz innych informacji, które możemy wysyłać. Mogą Państwo jednak w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania jednej lub wszystkich tych wiadomości od nas, postępując zgodnie z linkiem do rezygnacji lub instrukcjami w każdym e-mailu, który wysyłamy.

3. Audio i inne treści

Nasz Serwis umożliwia Państwu publikowanie, łączenie, przechowywanie, udostępnianie i w inny sposób udostępnianie określonych informacji, w szczególności nagrań dźwiękowych mowy, które mogą Państwo tworzyć ("Treść"). Odpowiadają Państwo za Treść, którą przesyłają lub w inny sposób udostępniają na Serwisie lub za jego pośrednictwem, w tym za jej legalność, wiarygodność i odpowiedniość.

Przesyłając Treść na Serwis lub publikując ją, oświadczają i gwarantują Państwo, że: (i) Treść należy do Państwa i/lub mają Państwo prawo do jej wykorzystania i udzielenia nam praw i licencji przewidzianych w tych Warunkach, oraz (ii) publikowanie Państwa Treści na Serwisie lub za jego pośrednictwem nie narusza prywatności, praw do wizerunku, praw autorskich, praw wynikających z umów lub innych praw osób lub podmiotów prawnych. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia Państwa konta, jeśli stwierdzimy, że naruszają Państwo prawa autorskie lub inne z powyższych oświadczeń i gwarancji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za Treść, którą Państwo lub osoba trzecia przesyłają lub publikują na Serwisie. Jednakże, udostępniając Treść za pośrednictwem Serwisu, udzielają nam Państwo nieograniczonego prawa i licencji do wykorzystywania tej Treści na Serwisie i za jego pośrednictwem, do modyfikowania, wykonywania, wyświetlania (jeśli to stosowne), reprodukowania i rozpowszechniania.

Voicer ma prawo, ale nie obowiązek, monitorowania i edytowania całej Treści dostarczanej przez użytkowników, w tym Państwa korzystania.

Wszystkie płatne usługi obejmujące dostarczenie pliku jako wyniku przetwarzania przez Serwis dają użytkownikowi pełne prawo do wykorzystywania otrzymanego pliku, w tym do celów komercyjnych bez ograniczeń.

Dla jasności, prawa własności do wszelkich syntetyzowanych dźwięków mowy lub audio ("Syntetyzowany Dźwięk"), które Autoryzowany Użytkownik może stworzyć za pomocą naszego Serwisu, pozostają u tego Autoryzowanego Użytkownika. Odpowiedni Autoryzowany Użytkownik zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Syntetyzowanego Audio do celów komercyjnych i/lub niekomercyjnych, pod warunkiem przestrzegania wszystkich innych warunków niniejszej Umowy.

Wersje demonstracyjne są udostępniane użytkownikom bezpłatnie w celach demonstracyjnych. Wykorzystywanie wygenerowanego z wersji demonstracyjnej syntetyzowanego audio do celów komercyjnych jest zabronione.

4. Konta użytkowników

Tworząc u nas konto, gwarantują Państwo, że mają Państwo co najmniej 18 lat oraz że informacje, które nam udostępniają, są zawsze dokładne, kompletne i aktualne. Nieprawdziwe, niekompletne lub nieaktualne informacje mogą prowadzić do natychmiastowego zamknięcia Państwa konta w Serwisie.

Odpowiadają Państwo za zachowanie poufności swojego konta, w tym hasła i danych logowania, w tym, ale nie ograniczając się do, ograniczenia dostępu do swojego komputera i/lub konta. Zgadzają się Państwo przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce pod Państwa kontem i/lub hasłem, niezależnie od tego, czy hasło jest powiązane z naszym Serwisem czy serwisem strony trzeciej. Muszą Państwo natychmiast powiadomić nas (drogą mailową lub inną) o każdym (rzeczywistym, potencjalnym lub grożącym) naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Państwa konta.

5. Własność intelektualna; Dozwolone użytkowanie i ograniczenia dostępu do usług

Zgadzają się Państwo, że nie będą: (a) modyfikować, kopiować, dekompilować, rozmontowywać czy w jakikolwiek sposób zmieniać naszego oprogramowania, technologii i/lub Serwisu ani zachęcać innych do tego; (b) bez naszej wyraźnej uprzedniej zgody przenosić, sprzedawać, odsprzedawać, wynajmować, sublicencjonować lub wynajmować Serwis stronom trzecim; (c) naruszać licencji przyznanej w tym dokumencie lub ograniczeń w nim określonych; (d) używać Serwisu do przechowywania lub przesyłania szkodliwego kodu lub przesyłania treści, do których nie mają Państwo praw; (e) ingerować w integralność lub wydajność Serwisu lub danych stron trzecich zawartych w Serwisie; (f) próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do usług lub powiązanych z nimi systemów lub sieci; (g) bezprawnie przejąć nasze oprogramowanie, technologię lub inne usługi; (h) używać Serwisu lub pozwolić stronom trzecim na korzystanie z Serwisu w celu tworzenia konkurencyjnych produktów lub usług.

6. Poufność

Mogą Państwo uzyskać dostęp do informacji, które są poufne dla Voicer, w tym, ale nie ograniczając się do, Serwisu i Treści oraz wszelkich informacji związanych z Serwisem i Treścią ("Poufne Informacje Voicer"). Poufne Informacje Voicer wykluczają informacje, które: (a) są powszechnie znane lub stają się publicznie dostępne bez działań lub zaniechań ze strony innej strony; lub (b) były legalnie w posiadaniu innej strony przed ujawnieniem i nie zostały uzyskane bezpośrednio lub pośrednio od ujawniającej strony; lub (c) zostały legalnie przekazane innej stronie bez ograniczeń dotyczących ujawnienia; lub (d) zostały niezależnie opracowane przez inną stronę. Zobowiązują się Państwo, by nie udostępniać Poufnych Informacji Voicer nieautoryzowanym trzecim stronom w żadnej formie. Zobowiązują się Państwo podjąć wszelkie rozsądne kroki, aby zapewnić, że Poufne Informacje Voicer nie zostaną ujawnione lub rozpowszechnione przez Państwa pracowników lub agentów w naruszeniu postanowień tej Umowy.

7. Opinie

Mogą Państwo przesyłać nam opinie, komentarze, sugestie, pytania, pomysły lub inne informacje dotyczące Serwisu lub naszych produktów, usług, technologii, technik, procesów lub materiałów ("Opinie"). Możemy dowolnie korzystać z takich Opinii, kopiować, ujawniać, licencjonować, rozpowszechniać i w inny sposób wykorzystywać w dowolny sposób, bez jakichkolwiek zobowiązań, płatności, opłat licencyjnych czy ograniczeń opartych na prawach własności intelektualnej czy innych prawach.

8. Linki do innych stron internetowych / usług stron trzecich; Treści stron trzecich

Nasz Serwis może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich (i/lub w inny sposób z nimi współdziałać), które nie należą do Voicer i nie są przez nią kontrolowane.

Voicer nie kontroluje i nie bierze odpowiedzialności za treści, polityki prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Nie gwarantujemy ofert żadnej z tych organizacji/osób czy ich stron internetowych.

Acknowledgiate and agree that Voicer is not responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such websites or services.

Zalecamy, aby uważnie przeczytali Państwo warunki użytkowania i polityki prywatności wszystkich stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzają, i korzystać z nich tylko wtedy, gdy zgadzają się Państwo z warunkami, które regulują te usługi stron trzecich. Jeśli uzyskają Państwo dostęp do jakichkolwiek usług stron trzecich bezpośrednio lub pośrednio przez Serwis (wspólnie określone jako "Połączone Strony"), przyznają Państwo i zgadzają się, że podlegają Państwo warunkom obowiązującym dla takich Połączonych Stron. Jeśli nie przestrzegają Państwo warunków dostawców usług stron trzecich, być może będziemy musieli ograniczyć Państwa dostęp do treści tych stron trzecich i/lub Serwisu, jeśli nie możemy oddzielić treści tych stron trzecich od naszego Serwisu. Nie ponosimy odpowiedzialności za zmniejszenie lub brak dostępności Serwisu, a Państwo nie mają prawa do rekompensaty w związku z zakończeniem Państwa dostępu do usługi strony trzeciej lub naszych usług, jeśli to ma zastosowanie.

9. Świadczenie usług i ich płatność

Użytkownik zgadza się, że przekonał się o jakości i możliwościach nabytej usługi za pośrednictwem wersji demonstracyjnej lub na podstawie własnych przekonań. Użytkownik zgadza się, że dołącza do niniejszej umowy użytkowania poprzez doładowanie swojego salda. Użytkownik zgadza się na doładowanie swojego salda niezależnie od tego, czy usługi odpowiadające saldzie zostaną zamówione, jak również akceptuje fakt, że nie przysługuje zwrot środków za częściowo lub całkowicie niewykorzystane saldo. Informacje o kosztach oferowanych usług znajdują się w sekcji „Cennik”. Płatność odbywa się za pośrednictwem sieci partnerskich oraz przelewem na podane dane bankowe.

10. Rozwiązanie umowy

Możemy zamknąć lub zawiesić Państwa konto oraz natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, według naszego wyłącznego uznania, zakończyć dostęp do Serwisu z jakiegokolwiek powodu i bez ograniczeń, w tym, ale nie ograniczając się do, naruszenia jakiejkolwiek części tych Warunków.

Jeśli chcą Państwo zamknąć swoje konto, prosimy o kontakt z nami drogą mailową: support@mp3tts.com

Wszystkie postanowienia tych Warunków, które ze swojej natury powinny pozostać w mocy również po rozwiązaniu umowy (na przykład sekcja 5, sekcja 6, sekcja 10 i sekcja 11 tej Umowy), pozostają w mocy również po zakończeniu, w tym, ale nie ograniczając się do, postanowień dotyczących własności intelektualnej, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

11. Odszkodowanie

Zgadzają się Państwo chronić, rekompensować i zwolnić Voicer oraz jego licencjodawców i licencjobiorców, a także ich pracowników, wykonawców, agentów, urzędników i dyrektorów od wszelkich szkód, zobowiązań, strat, pasywów, kosztów lub długów i wydatków (w tym, ale nie ograniczając się do kosztów adwokackich) w związku z roszczeniami stron trzecich przeciwko Voicer wynikającymi z a) Państwa korzystania z Serwisu i/lub dostępu do niego przez osobę, która korzysta z Państwa konta i hasła; b) Państwa naruszenia tych Warunków; i/lub c) Państwa naruszenia warunków korzystania z Serwisu. Treści publikowane w Serwisie.

12. Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU VOICER, ANI ŻADEN Z ICH DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, PARTNERÓW, AGENTÓW, DOSTAWCÓW I/LUB PRACOWNIKÓW NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, KONSEKWENCYJNE LUB KARNE SZKODY, W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO, UTRATY ZYSKÓW, DANYCH, UŻYTKOWANIA, REPUTACJI BIZNESOWEJ LUB INNYCH NIEMATERIALNYCH STRAT, NAWET JEŚLI SĄ INFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD, WYNIKAJĄCYCH Z (i) DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA (LUB NIEMOŻLIWOŚCI DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA) Z USŁUGI; (ii) ZACHOWANIA LUB TREŚCI STRON TRZECICH NA USŁUDZE; (iii) TREŚCI UZYSKANYCH PRZEZ USŁUGĘ; I (iv) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU, UŻYTKOWANIA LUB ZMIANY PAŃSTWA TRANSMISJI LUB TREŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY OPIERAJĄ SIĘ NA GWARANCJI, UMOWIE, CZYNIE NIEDOZWOLONYM (W TYM ZANIEDBANIU) LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD, A TAKŻE NAWET JEŚLI STWIERDZONO, ŻE ŚRODEK PRAWNY OPISANY W TYM DOKUMENCIE NIE SPEŁNIA SWOJEGO GŁÓWNEGO CELU. MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ VOICER, WYNIKAJĄCA Z TEJ UMOWY, NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY PRAWNEJ, NIE MOŻE W ŻADNYM WYPADKU PRZEKRACZAĆ ŁĄCZNEJ KWOTY FAKTYCZNYCH PŁATNOŚCI, KTÓRE VOICER OTRZYMAŁ OD PAŃSTWA W CIĄGU OSTATNICH DWUNASTU MIESIĘCY OD DATY WYSTĄPIENIA ROSZCZENIA. JEŚLI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE ZEZWALA NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, JAK OPISANO W TYM SEKCJI, LUB WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, JAK OPISANO PONIŻEJ, TO OGRANICZENIE ZOSTANIE ZMIENIONE TYLKO W TAKIM ZAKRESIE, JAK JEST TO KONIECZNE, ABY ZACHOWAĆ ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. WYRAŹNIE UZNACIE I ZGADZACIE SIĘ, ŻE VOICER UDOSTĘPNIŁ WAM DOSTĘP DO USŁUGI CZĘŚCIOWO NA PODSTAWIE OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI OPISANYCH W TYM DOKUMENCIE.

13. Wyłączenie odpowiedzialności

Korzystają Państwo z usługi wyłącznie na własne ryzyko. Usługa jest dostarczana "TAK, JAK JEST" i "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI". Usługa jest dostarczana bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie ograniczając się do, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nie naruszania praw lub wydajności.

Voicer, jej spółki zależne, powiązane podmioty i ich licencjodawcy nie gwarantują, że: a) usługa będzie dostępna bez przerw, bezpiecznie lub w określonym czasie lub miejscu; b) błędy lub wady zostaną skorygowane; c) usługa nie zawiera wirusów ani innych szkodliwych składników; lub d) wyniki korzystania z usługi spełnią Państwa wymagania i/lub cele biznesowe.

14. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zastąpienia tych Warunków według własnego uznania w dowolnym momencie. W takim przypadku zaktualizujemy nasze Warunki z datą zmiany. Jeśli zmiana tych Warunków jest istotna, wyślemy Państwu odpowiednie powiadomienie przed wejściem w życie nowych Warunków, aby mogli Państwo zaprzestać korzystania z usługi, jeśli nie zgadzają się Państwo z istotną zmianą tych Warunków.

Korzystając nadal z naszej usługi lub uzyskując do niej dostęp po wejściu w życie zmian w naszych Warunkach, zgadzają się Państwo przestrzegać zmienionych Warunków. Jeśli nie zgadzają się Państwo z nowymi Warunkami, nie mają już prawa korzystać z usługi.

15. Kontakt z nami

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tych Warunków, prosimy o kontakt:

E-mailem: support@mp3tts.com

Odwiedzając tę stronę na naszej stronie internetowej: https://text-to-speech.pl/feedback

syntezator mowy Voicer